Quy định pháp lý

Việc truy cập và sử dụng trang web của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công phụ thuộc vào những quy định dưới đây và luật pháp liên quan của Việt Nam.

Quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với mọi văn bản, hình ảnh, clip, phần mềm và các nội dung khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công.

Người truy cập được phép xem các nội dung trong trang web, trích dẫn nội dung bằng cách in ấn, tải về sử dụng và phân phát cho người khác chỉ với mục đích phi thương mại.

Bất kể nội dung nào từ trang web này đều không được sử dụng để kiếm lợi và cũng không được chỉnh sửa hoặc đưa vào bất kỳ ấn phẩm/trang web nào khác, dưới dạng in ấn hay dạng điện tử, bao gồm cả việc đăng nội dung lên bất cứ trang web nào khác.

Thông tin trên trang web này được biên soạn với mục đích cung cấp thông tin tổng quát về Công ty, các sản phẩm, dịch vụ của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công.

Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công sẽ:

- Không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh do việc truy cập và sử dụng trang web này;

- Không chịu trách nhiệm hoặc liên đới trách nhiệm nếu trang web tạm thời không thể truy cập do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty;

- Thay đổi và chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào đối với trang web này khi thích hợp mà không cần phải thông báo.