Dựa vào các chỉ tiêu của sản phẩm để phân thành các loại đường cơ bản như sau:

1. Đường tinh luyện – Refined Extra (RE)

2. Đường vàng – Yellow Sugar

3. Đường kính trắng – Refined Standard (RS)

4. Đường thô – Brown Sugar

5. Đường túi TTC – TTC Sugar