Đường túi

Đường túi TTC – TTC Sugar 

Sản phẩm đường túi của công ty gồm 3 loại chính là :

  • Đường túi tinh luyện TTC.
  • Đường túi kính trắng TTC.
  • Đường túi vàng TTC.

a)   Các chỉ tiêu chất lượng

STT

Tên chỉ tiêu

Mức

Đường túi tinh luyện

Đường túi kính trắng

Đường túi vàng

1

Hàm lượng saccharose

> 99,80%

> 99,70%

> 99,0%

2

Hàm lượng đường khử

< 0,03%

< 0,10%

< 0,50%

 

b)   Thành phần và chứng nhận chất lượng

STT

Tên nội dung

Mức

Đường túi tinh luyện

Đường túi kính trắng

Đường túi vàng

1

Thành phần

100%

Đường tinh luyện

100 %

Đường kính trắng RS

100%

Đường vàng

2

Chứng nhận chất lượng

1333/2014/YTHN-XNCB

925/2014/YTHN-XNCB

1334/2014/YTHN-XNCB