Tiêu chuẩn quốc gia

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1052:2009: Ethanol tinh chế - Yêu cầu kỹ thuật (Pure ethanol – Specifications)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1051:2009: Ethanol tinh chế - Phương pháp thử (Pure ethanol – Test methods)

Thông tư 45/2010/TT-BYT VÀ QCVN 6-3:2010/BYT: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cácsản phẩm đồ uống có cồn

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7043:2013: Rượu trắng (White spirit)

Tiêu chuẩn cồn Ethanol dùng trong y tế: Theo dược điển Việt Nam IV (Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - Specification and test methods)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7716:2011: Ethanol, nhiên liệu biến tính dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (Denatured fuel ethanol for blending with gasolines for use as automotive spark-ignition engine fuel - Specification and test methods)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5562:2009: Bia - Xác định hàm lượng ethanol (Beer - Determination of ethanol)